Archive for the ‘กาพย์เห่เรือ’ Category

ความเป็นมา

Posted: กันยายน 15, 2012 in กาพย์เห่เรือ

หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ พระเอกาทศรถ ก็ครองราชสมบัติแทน ท่านบอกว่าสมัยพระเอกาทศรถ หลานสาวพระยาราม (ความจริงหลานสาวพระยารามก็เป็นหลานสาวพระยาเกียรติด้วย เพราะคุณหลานเรียกทั้งสองว่าเจ้าคุณปู่เหมือนกัน เป็นอันว่าหลานสาวพระยาราม พระยาเกียรติ) ชื่อ สีมา เป็นสาวรุ่นได้เข้าเป็นสนมเอกของพระเอกาทศรถ เป็นสมัยใกล้ที่พระเอกาทศรถจะสวรรคต เป็นสนมเอกได้สองปีเศษ พระเอกาทศรถท่านก็สวรรคต (เพิ่มเติม…)

โฆษณา